URBIO har arbetat fram gårdsplanering och grönytefaktor som underlag till samrådshandling i tre av kvarteren i Östra Sala backe i Uppsala. Nu är detaljplanen ute på samråd! Det fortsatta arbetet under våren 2013 kommer att fokusera på gårdsutformning och hållbarhet.