Lekotoper: naturbaserade leklandskap

6 mars 2022

En lekotop är en plats där lek och landskap är sammanflätade; en rik, naturlik och grön miljö där det platsspecifika är utgångspunkten för leken. Gestaltningen av en lekotop utgår från naturbaserade lösningar i första hand, och inte utrustning, och använder sig av landskapselement för att skapa rum och rekvisita till leken.

Forskningsprojektet kring Lekotoper har prototypats i Hjälmarviksparken i Ormesta, Örebro

Med begreppet lekotop undersöker vi hur urbana ekosystemtjänster och platser för lek kan samexistera, hur de kan planeras och gestaltas. En vägledning kring Lekotoper har tagits fram inom projektet, tillsammans med en komponentkatalog, med målsättningen att få fler aktörer att planera, rita och bygga rika och gröna lekmiljöer.

Lekotop är ett begrepp med rötter i landskapsekologi och miljöpsykologi som används för att identifiera hållbara naturbaserade lekmiljöer med barnperspektiv som kombinerar lekvärden och naturvärden. Idag används begreppet som ett ledord för utformning av lekmiljö i staden som tydliggör barns rätt att ta plats i staden och tillgodose deras basala behov av lek, rörelse och naturkontakt och samtidigt leverera ekosystemtjänster. Exempel på lekotoper som kan utvecklas är lekbäcken, skogsträdgården, gräsrummet och klätterbrynet.

En tvärvetenskaplig konstellation av forskare och praktiker har arbetat med att utveckla naturbaserade lekmiljöer. I Örebro kommun pågår byggnation av leklandskap i naturen i samarbete med landskapsarkitekturkontoret Urbio. Projektet omfattar ett konceptuellt och tekniskt arbete kring anläggningen av olika typer av leklandskap genom att ta tillvara natur på platsen och bygga vidare med vegetation och andra landskapselement. Barn, praktiker och forskare har samarbetat kring hur leklandskapen ska utformas. Här har Urbio bidragit med skisser medan Örebro kommun utfört anläggningar som testbäddar i området Ormesta i sydöstra delen av staden.