Skyfallshantering i stadens vardagsrum

Klimatanpassning av Rålambshovsparken

Kategori: Offentliga rum, Stadsbyggnad
Skede: Programhandling, systemhandling, projektering 2016-, etapp 1 färdigställd 2019
Uppdragsgivare: Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Stockholm stad
Area: 14 000 m²

I Rålambshovsparken har Urbio arbetat med ett av Stockholms första klimatanpassningsprojekt i befintlig parkmiljö. Målet är att kunna kontrollera flöden från skyfall, minska översvämningsrisker runt parken samt möjliggöra rening och fördröjning av förorenat dagvatten innan det når Riddarfjärden. Projektet genomförs i tre etapper; Skyfallsdammen, Regnparken och Utloppet, som tillsammans kommer fungera i ett system. Projekten ska utöver dagvattenhanteringen öka upplevelsevärden för besökare samt stärka ekosystemtjänsterna i parken. De gestaltade tilläggen är gjorda med parkens historia som grundförutsättning. Vid Skyfallsdammen, som nu är under uppförande, finns ett vattentråg med svackdike, samt en större yta för uppsamling av regnvatten i anslutning till ett underliggande fördröjningsmagasin förlagt under den hårdgjorda bollplanen.