Röd-grön-blått aktivitetsstråk revitaliserar Vasagatan

22 oktober 2014

Med landskapsarkitektkontoret URBIO’s idéförslag omvandlas Vasagatan till en färgsprakande och multifunktionell stadsgata med en röd-grön-blå aktivitetszon för folkliv och urban lek. Det här ett exempel på hur svenska städers centrala gaturum kan uppgraderas från monofunktionella trafikleder till mångfunktionella stadsgator.

För många av Stockholms besökare är Vasagatan det första intrycket av staden. Dessvärre är Vasagatan en stökig biltrafikgata, som trots sina många hotell och restauranger inte är någon vidare attraktiv miljö för fotgängaren. Detta turiststråk, som var den första gatan i Sverige att få trafiksignal 1925, har en enorm potential att bli stadens nya, innovativa entrérum. Med fokus på att alstra folkliv kan en ny bild av värdighet åt huvudstaden skapas. Hur kan Vasagatan omgestaltas till en modern och innovativ stadsgata med rekreativa värden och mötesplatser?

Landskapsarkitektkontoret URBIO har tagit fram ett idéprojekt för hur ’Vasagatan RGB’ om fem år ska kunna vara en färgsprakande och multifunktionell gestaltad stadsgata! Genom att minska ytan för biltrafik till förmån för aktivitetsprogrammerade vistelseytor kan Vasagatan transformeras till ett attraktivt rörelsestråk med ett myller av folk och med platsbildningar som får att människor stannar upp. Här kan man se och synas – utan krav på konsumerande.

Genom att kombinera folkliv och aktivitet (rött) med urban grönska (grönt) och dagvattenhantering (blått) kan Vasagatan förvandlas till en viktig länk mellan parklivet på Norra Bantorget och flanörsstråket vid Tegelbacken. Helt vitalt är att både Norra Bantorget och Tegelbacken omdanas till nya offentliga noder. Norra Bantorget återskapas till den odlingsplats den en gång var (här låg en gång Svenska Trädgårdsföreningen), medan Tegelbacken, i mötet med Riddarfjärden, blir en härlig matmarknad och en dragare för folk som promenerar mellan Gamla Stan, Riksdagen och Stadshuset.

De ytor som frigörs skulle även kunna hjälpa till att mildra de negativa effekterna av framtida extremväder genom att bygga in urbana ekosystemtjänster. För att klara av ett lynnigare klimat med fler kraftiga skyfall och stekheta värmeböljor behöver stadsgator som Vasagatan bli mer robusta med hjälp av fler trädplanteringar och svämbara ytor.

Med ’Vasagatan RGB’ omvandlas en femtedel av gaturummets hårdgjorda trafikytor till vistelseytor med möjlig infiltration av dagvatten. Nya kluster av olikartade träd planteras längs med stråket och gör Vasagatan mer än tre gånger så grön som idag. Likt ’sunken gardens’ lockar långsträckta, nedsänkta aktivitetszoner med olika typer av lekfulla redskap folk att utmana varandra i rörelsespel och balanslekar. Exempel på funktioner är studsmattor, slacklines och fussball-spel. Sittvänliga trappsteg och murelement bjuder in förbipasserande att stanna upp och ta del av det publika livet.

Gatumarkens trafik- och trottoarytor lutar mot de nedsänkta aktivitetszonerna och volymen dagvatten som kan fördröjas här motsvarar ett hundraårsregn med tio minuters varaktighet. Under korta perioder efter ihållande regn kommer de nedsänkta ytorna att stå fulla med dagvatten, vilket inte kommer hindra alla från att delta i lekutmaningarna i spelzonen. Det multifunktionella ”röd- grön-blå”-konceptet är ett exempel på hur integrerande av natur i gaturummen kan skapa ett mer myllrande stadslandskap! Inte bara på Vasagatan, utan i alla svenska städers centrala gaturum!