Jämställd skolgård, Skäggetorpsskolan

6 september 2016

I det Boverket-finansierade samskapandeprojektet ’Jämställd skolgård’ arbetade Urbio, tillsammans med Urban Utveckling, med eleverna på Skäggetorpsskolan med idéutveckling och byggprojekt i utemiljön. Särskild vikt lades vid att fånga upp flickornas deltagande.

I syfte att utveckla jämställda offentliga miljöer beviljades Skäggtorpsskolan i Linköping stöd från Boverket för projektet ”Jämställd skolgård. Urban Utveckling och Urbio stod för projektledning och genomförande av projektet.

Genom gemensamt arbete med elever och lärare på skolan syftade projektet till att hitta förbättringsåtgärder till en mer jämställd utemiljö, och tillsammans genomföra dessa åtgärder och förbättra skolgården ur jämställdhetssynpunkt. Förhoppningen var även att om många elever är engagerade i utformningen av den fysiska miljön kunna stärka Skäggetorpbornas vilja att värna om miljön och minska skadegörelse på skolgården.

250 elever på skolan involverades i projektet som innefattade flera olika steg. Eleverna svarade på enkäter om hur de upplevde att skolgården användes, diskussioner om vad jämställdhet är genomfördes i klassrummen, eleverna fick beskriva sin drömskolgård och observationer om hur flickor och pojkar använder skolgården genomfördes. Utöver detta var tjejer från den lokala fritidsgården med på en gåtur för att identifiera brister på skolgården.

Elevernas inkomna förslag resulterade i förändringar på skolgården som utgjorde okodade miljöer, dvs. miljöer som inte är riktade särskilt mot pojkar eller flickor och som kan tas i anspråk och användas på flera olika sätt. Under genomförandet var elevernas delaktighet i fokus. Detta för att förankra de diskussioner och insikter gällande jämställdhetsfrågor som kom ur de olika arbetsmomenten i projektet. Eftersom jämställdhetsfrågor till stor del handlar om strukturella utmaningar och problem, var dialog och diskussion om jämställdhet ett lyckat sätt att öka elevernas delaktighet i arbetet med jämställdhet i allmänhet, samt kopplat till den fysiska utemiljön som de vistas i. I projektet fick även eleverna insyn i hur planprocessen vid förändring av den fysiska miljön går till.

Läs rapporten här >

Färdig påse med ulltistel redo att delas ut!
Den färdiga slutrapporten