BVB – Besökspunkt Västmanlands Brandfält

22 januari 2015

Oroväckande väderrekord sattes under 2014. Årsmedeltemperaturen blev det varmaste som registrerats i världen. Så också Sverige, där juli blev stekhet. De knastertorra markerna i kombination med den mänskliga faktorn resulterade i högsommarens brandkatastrof i Västmanland. Den okontrollerade eldspridningen är den mest omfattande i modern tid i vårt land, med mänskligt lidande och stora materiella skador som följd.

Risken är stor att vi kommer få se mer av klimatrelaterade tragedier framöver. Hur kan vi förbereda oss på att hantera den här typen av farliga sällanhändelser? Vad kan vi lära av förödelsen i Västmanland? Kan en minnesplats över branden hjälpa till att skapa opinion för en utökad beredskap för de kommande klimatkriserna?

I ett 14 000 hektar stort område norr om Sala är förutsättningarna radikalt förändrade för både människor, växter och djur. Här är allt organiskt material i stora delar uppbrunnet. En ström av nyfikna människor är att vänta hit till våren, som vill uppleva hur landskapet ter sig efter en brandkatastrof av den här magnituden. Det finns ett uppdämt behov av en besöksplats någonstans i det eldhärjade landskapet dit man kan ta sig, uppleva förödelsen och bearbeta förlusterna. Samtidigt finns en stor pedagogisk potential i en sådan här typ av ”turistmål”.

Varför inte ta tillfället i akt att ställa iordning ett kulturreservat krönt med ett Kulturum – där den människoalstrade naturen lyfts fram och förklaras? Här skulle medborgarna kunna, med hjälp av ”edutainment”, ta del av information kring själva brandförloppet. Platsen bör också göra oss påminda om hur civilsamhällets potential i att bättre på att hantera kommande miljökatastrofer. Viktigt att belysa är även eldsvådans ekologiska konsekvenser och den mycket säregna brandfältsnatur som är att vänta. I Sverige finns ett 80-tal pyrofila organismer, det vill säga skogsbrandsgynnade arter inom växter, svampar och insekter, varav många av dessa kommer dyka upp här.

Platsen skulle kunna heta BVB, Besökspunkt Västmanlands Brandfält, och gestaltas med självsäker arkitektur med inspiration hämtad från de norska rastplatsprojekten. BVB kan bli det första i en serie besökspunkter som lyfter fram klimatfrågorna kopplat till landskapet och människans livsmiljö.

BVB bör ha en promenadslinga, ett par, tre kilometer lång, som vägleder besökaren genom brandfälten kryddad med tematiska informationspauser. Stoppen bjuder på lärande kring brandkatastrofens olika dimensioner; bakgrunden, förloppet, brandekologin, klimatkrisberedskapen – allt stöpt i en konstnärligt sinnesutvidgande skrud. Tänk om slingan kunde landa i en utställningspaviljong som återger upplevelsen av eldsvådans dånande framfart genom skogen! Och när röken lagt sig och glöden falnat tonar det svedda månlandskapet fram, följt av illustrationer av hur framtida successionerna i växtligheten återigen kommer förändra landskapet…

Det är viktigt att proaktivt styra strömmen av besökare till en punkt där de kvarstående träden är säkrade. Samtidigt styrs nyfikna bort från de andra delarna av det drabbade området där skogsbruket nu måste komma igång igen. Och genom att erbjuda ett besöksmål finns möjligheterna att skapa synergier med andra besöksmål i Bergslagen och på så sätt stimulera lokalekonomin i regionen. Besökspunkt Västmanlands Brandfält har möjlighet att bli den första i raden av en ny typ av besöksmål som lyfter fram de utmaningar som vi nu står inför. Eftersom allt arbete behöver grundas i en ökad medvetenhet hos allmänheten om klimatförändringarna är iståndsättningen av BVB en nationell angelägenhet!