Stad bland hagar, hedar & alléer

Norra Visborg, Gotland

Kategori: Stadsbyggnad, Leva & bo, Park & natur
Uppdragsgivare: Region Gotland
Skede: Strukturplan och landskapsprinciper 2019-2020
Team: Ahlqvist Almqvist arkitekter
Area: 43 ha

På det före detta militära regementsområdet Visborg söder om Visby, stundar spännande stadsutveckling. Här kommer en ny gatustruktur och nya kvarter som varsamt införlivas och kuggar i landskapets sparade hagmarker och långsträckta trädalléer. Breda cykelstråk kopplar stadsdelen mot Visby i norr. Dagvattnets väg följer terrängen ned till nya dammanläggningar i det öppna hedlandskapet, med plats för stora vattenmassor i händelse av extrema skyfall. Här får den biologiska mångfalden samspela med naturpedagogiska och rekreativa element. Den i folkmun kallade ”Pippitomten”, där Pippifilmerna en gång spelades in utvecklas till en lekträdgård och kopplas till en ny förskola. Donners hage med sin uppvuxna utvecklas till Visborgs nya stadsdelspark. Här läggs en samlande naturlekplats och den större gläntan invid utvecklas till hela stadsdelen festplats.