Ankrat – lågt, tätt, grönt

Strukturplan Tippen-området, Saltsjöbaden

Kategori: Stadsbyggnad
Skede: Strukturplan och stadsutvecklingsprinciper 2017
Uppdragsgivare: Nacka kommun
Team: Warm in the Winter
Area: 26 ha

Förslaget ”Ankrat” syftar till en sammanhållen förstadsmiljö med bibehållen närvaro av det saltsjöbadska landskapet, där barriäreffekter av genomfartstrafik och terrängförhållanden ska överbryggas. Här skapas ca 900 nya bostäder, nytt stadsdelscentrum med handel och service, samt byggnader för sport-, förskole- och skolverksamhet. Ymnig stadsgrönska med inbäddad småskalig och tät bebyggelse struktureras upp av siktlinjer genom gaturummen mot ”ankarnatur” i form av tallar på höjder, framträdande berg i dagen och porlande bäckar. Ett nordsydligt stråk binder samman Tippentorget vid centrumanläggningen i syd med Igelboda All-aktivitetsplats i norr.