Å-rum och översvämningsbar naturpark

Barkarby mader, Järfälla

Kategori: Park & natur, Stadsbyggnad
Skede: Strukturskisser och gestaltningsidéer 2017
Uppdragsgivare: Järfälla kommun
Team: WRS och SE´s Landskap
Area: 34 ha

Barkarby mader är en naturpark som likt en grönblå artär löper genom den tänkta stadsbebyggelsen i Barkarbystadens andra etapp. Här förnyas de befintliga vattendragen genom meanderande dragning, svämplan som kan härbärgera översvämmande vattenmassor och en rad ekologiska insatser. Kajfåran i den nordvästra delen är mer urban i sin karaktär med rekreativa platser och torgbildningar. Här renas dagvattnet från anslutande gaturum i översilade regnbäddar. I den centrala delen öppnar sig ett vidsträckt fuktängslandskap med svämbara ytor: ”maderna”. För att stimulera den biologiska mångfalden berikas å-fåran med strukturer som död ved, utlagda stenblock och sjok av strandvegetation.