50-talet möter samtid i in-fill

Kv Borrsvägen, Gubbängen

Kategori: Leva & bo
Skede: Underlag till gestaltningsprogram 2012, projektering 2013-2015, färdigställt 2016
Uppdragsgivare: HEBA Fastighets AB
Team: Varg Arkitekter
Area: 7 600 m²

I nära anslutning till Gubbängens t-station i den befintliga lamellhusstrukturen har Urbio gestaltat gata och kvartersmark kring två planerade flerfamiljshus. De nya lamellerna bildar gårdsrum med befintliga byggnaderna i norr och definierar på samma gång gaturummet i syd. Den västra huskroppen får en ny pergolaplats, medan den östra infogas i en beskogad slänt där de boende får en gård i sydvänt läge ovanpå underliggande garage. Den befintliga karaktären av skogsmark bibehålls och kompletteras med väl avgränsade platser för lek och samvaro.