Stan är full av vatten

Idéprojekt: Dagvattennyttjande i stadsbilden

Kategori: Idé och forskning
Skede: Idéskisser
Uppdragsgivare: Självinitierat

De alltmer tätnande stadslandskapen behöver bli både mer porösa och mer vegeterade. Detta efter som ett föränderligt klimat kommer generera allt intensivare skyfall framöver, som både kan leda till skador på översvämmade fastigheter och onödiga utsläpp i sjöar och vattendrag. Urbio har i en serie idéprojekt undersökt hur stadsmiljö kan gestaltas med förmåga att härbärgera stora volymer dagvatten. Nyckeln ligger i att organisera de hårdgjorda ytorna överhöjda i förhållande till gröngjorda ytorna. En annan viktig aspekt är att regnträdgårdar och biobäddar också måste fungera ekologiskt och socialt under all övrig tid då de inte fungerar som dagvattenmagasin.