Stadsby med agrarpark

Ormbacka by, Järfälla

Kategori: Stadsbyggnad, Leva & bo
Skede: Strukturplan och stadsutvecklingsprinciper 2016, uppdaterad plan 2018
Uppdragsgivare: Järfälla kommun
Team: Arkitektstudio Witte
Area: 15 ha

Den grundläggande ambitionen i strukturplanen för Ormbacka By är att skapa en attraktiv boplats med respekt för befintliga kulturvärden och den mänskliga skalan, där kontrastspelet mellan det öppna jordbrukslandskapet, den slutna skogsmarken och den tillkommande bebyggelsen är fundamental. Ormbacka By karakteriseras av en blandad bebyggelsestruktur bestående av fristående villor, stadsradhus, stadsvillor och småskaliga punkthus där exploateringsgraden längs entrévägarna är högre. ”Det produktiva bylandskapet” är det genomgående ledmotivet och gatunätet följer de äldre teg-liknande fastighetsbildningarna med rötterna i plantskoleverksamheten på platsen.