Lekotoper: naturmiljöer för lek!

Hållbara lekmiljöer i staden

Kategori: Lek & lärande, Idé & forskning
Skede: Innovationer för ett hållbart samhälle, 2018-2022, Vinnova
Uppdragsgivare: Vinnovafinansierat forskningsprojekt
Team: Örebro kommun, SLU, KTH, UU, Nordic Parks.

En lekotop är en plats där lek och landskap är sammanflätade; en rik, naturlik och grön miljö där det platsspecifika är utgångspunkten för leken. Gestaltningen av en lekotop utgår från naturbaserade lösningar i första hand, och inte utrustning, och använder sig av landskapselement för att skapa rum och rekvisita till leken. Med begreppet lekotop undersöker vi hur urbana ekosystemtjänster och platser för lek kan samexistera, hur de kan planeras och gestaltas. En vägledning kring Lekotoper håller på att tas fram inom projektet, tillsammans med en komponentkatalog, med målsättningen att få fler aktörer att planera, rita och bygga rika och gröna lekmiljöer. Lekotop-idéerna är applicerade och konkreticerade i Örebro kommuns parkprojekt i Ormesta.