Härodlat – när stadsodlingen ges form

Idéprojekt: Bärsåer, Zoo-logi, Debritorier och Annuellängar m fl

Kategori: Idé och forskning
Skede: Idéskisser
Uppdragsgivare: Självinitierat

I en serie idéprojekt har Urbio undersökt relationen mellan fenomenet stadsodling och urban form. En viktig insikt är att goda solförhållanden i lokalklimatskyddade lägen också är människors favoritplatser, inte minst för barn och gamla. Med mer stadsodlande i våra städer gynnas människors fysiska hälsa och psykiska välbefinnande, sociala kontakter mellan individer länkas samman och folks kunskaper om naturens grundläggande funktioner stärks. Genom att arbeta in ytterligare ätbart i stadens gröna strukturer kan stadslandskapet bidra till ett mer resilient lokalsamhälle, vilket idéprojekt som urbana fruktlundar, bärsåer och annuellängar är bra exempel på. En viktig del i att göra staden mer produktiv är att gynna den urbana nyttofaunan, det vill säga predatorer på skadedjur och pollinerare.