Ett uppgraderat naturreservats-eldorado

Rågsveds naturreservat

Kategori: Park & natur
Skede: Vision för naturreservat 2018, förslagshandling groddammar, spänger, bryggor och fågeltorn 2018-20, skyltprogram inklusive bildframställning 2018-2020
Uppdragsgivare: Stockholm stad
Team: Calluna
Area: 9,4 hektar

Inför att Kräppladalgången med omnejd ombildades till naturreservat 2018 tog Urbio fram en vision för utvecklingen av naturområdet. I detta mosaiklandskap finns mycket goda förutsättningar för det rörliga friluftslivet med stor variation av landskapstyper: betade hagar, fuktängar med småvatten, hagmarksbryn, ekbackar och barrskog. I arbetat ingick att ta fram ett skyltprogram med illustrationer i akvarell som bärande inslag i ett skyltprogram. Skyltarna har placerats ut i strategiska lägen med information i anslutning till de olika biotoperna i naturreservatet. Urbio medverkade också i utvecklingen av en handfull småvatten med fokus på groddjursliv. En handfull dammar grävdes ut och med hjälp av nya spänger och bryggor ökade både tillgängligheten och upplevelserikedomen i området. Även ett fågeltorn ritades som nu är under uppförande vid Magelungens strand.

Entréer

Flöden

Skogsmarker

Våtmarker

Hagmarker

Ett upplevelserikt mosaiklandskap!

Tidig vår 2020

Sen vår 2022

Tidig vår 2020

Sen vår 2022