Signaturparker vitaliserar hela stadsdelar

3 december 2013

Varje stad med självaktning rustar med nya arenor och kulturhus; helst med märkesarkitektur av något välrenommerat arkitektnamn. Men när objekten fyller staden är det som om man inte ser staden för alla hus. Det är dags att på allvar fokusera på sammanhangen och lyfta fram det som binder ihop urbana landskap: stråken, stadsrummen och de urbana parkerna.

Tyvärr är städernas parkutbud idag på många håll både anonymt och en smula identitetslöst. Ofta utgör det gröna mest någon sorts passiv kuliss åt husen. Här finns en stor potential till aktivering och värdeförtät­ning. Det behövs nya visioner för hur stadsväven genom platsunika signaturparker kan möta upp stadsbornas framtida behov av mötesplatser, rekreation och naturupplevelser. Allt måste börja i ett nytänkande kring parkernas funktion i den tätnande staden med påfrestningar i och med labila väderhändelser.

Signaturparker handlar om att återuppfinna de gröna stadsrummen och genom kraftfull, stadslivsberikande och lokal­anknytande landskapsarkitektur stärka hela stadsdelar. Att nyanlägga park är en underutnyttjad urban strategi. Parker har förmåga att vända nedåt­gående spiraler i gamla, nedgångna stadsdelar. Parker kan naturligtvis också vara ett sätt att kickstarta helt nyanlagda områden. Genom att först anlägga park och kanske tio år senare, när grönstrukturen är uppvuxen, bygga husen alstras ett högre fastighetsvärde på det byggda.

Parken är stadens festligare umgängesrum, och dess publika funktion är förstås helt överordnad. Men parkerna får inte bli otrygga ingemansland, de måste befolkas. Det finns därför anledning till att utmana det ängsliga motståndet till att släppa in och låta olika typer av privata engagemang ta plats i parkerna. Framtidens signaturparker karakteriseras helt säkert av att strukturer för privatpersoner, föreningsliv och näringsliv mer eller mindre temporärt integrerats i parkens gestaltning. Nyckeln till att lyckas med balansen mellan offentligt och privat bygger på att bjuda tillbaka det publika in i det privata med olika former av plug-in-funktioner. Genom nya korskopplingar mellan publikt och privat skapas social friktion som i positiv bemärkelse bidrar till oväntade möten – och i förlängningen social hållbarhet.

Signaturparker tar tillvara och bygger vidare på det unika i närområdet. Tematiken ger identitet åt omgivande stadsdelar, binder samman och bidrar till nya typer av mötesplatser. Med unika koncept skapas en stadsväv som i sin helhet är mer divers. Det behövs nya signaturparker där de ansvariga vågar ta ut de tematiska svängarna! Vad sägs om en vild Ekbiotop-park på Gärdet, som lyfter fram Djurgårdens unika ekbiotoper av veteranträd? Eller en Kunskapsträdgård i Observatorielunden som anknyter till rymdteleskop och