Så möbleras en arboretumallé

23 september 2013

Enträget arbetar de åt oss i det tysta. De skapar rumsligheter med trivsamt mikroklimat, de renar luften, dämpar buller, kyler vid värmeböljor, tar upp dagvatten, förmedlar årstidernas växlingar och länkar samman stadens ekologiska spridningszoner. Det handlar om det multifunktionella stadsbyggnadselementet gatuträd.

Utan att vi kanske tänker på det ger dessa vedbildande växter en mängd ekosystemtjänster åt oss stadsbor. Gatuträden utgör alltså en essentiell komponent när den hållbara staden ska ta form. Med föränderligt klimat och tätnande städer ställs nya krav på hur träden bör användas i stadsrummen. För att skapa en mer resilient grönstruktur som står pall för nya skadedjur och växtsjukdomar krävs mer artrika trädplanteringar. Vi kan inte längre bara använda lind i innerstaden och lönn i ytterstaden. Staden skulle bli näst intill trädlös om en lind- eller lönnsjuka drabbade oss. Kanske är det också dags att i högre grad använda barrträd för att bättre klara luftreningen i staden. Och kanske måste också stadsträden bli mer produktiva och ge oss ätbar frukt och bär i händelse av matkris. Det är dags att på allvar lyfta fram och åskådliggöra nyttan av träd i urbana landskap – och det är här arboretumalléer kommer in i bilden!

Arboretumalléer är artdiversa gatuträdplanteringar kombinerade med möblemang som har en eko-pedagogisk twist. Med sina många uttryck i stammar, kronor och lövformer ger arboretumalléer upphov till upplevelserika stadsrum. Samtidigt skapar de fortfarande gröna, sammanhållna vegetationselement med en social aspekt. Arboretumalléer passar synnerligen väl in på bostadsgator av mer informell karaktär, där människor rör sig till fots.  

Vi människor slår oss gärna ner i anslutning till trädens stammar, vilket gör att det är en attraktiv zon att möblera. Genom att angöra möbeln direkt i trädgropsfundamentet belastas inte rotsystemet. Och för att få till det informativa innehållet kopplat till arboretumtanken mönstreras möbeln med flash-kod (Quick Response). Det gör att personen som vilar sig vid trädet via den smarta mobilen snabbt kan få fram relevant information kring trädarten och de ekosystemtjänster just denna individ levererar. Men inte bara det – här går förstås att via kartappar få fram hela system av olika stadsträd. Och plötsligt framtonar en ny bild av det urbana landskapet, nämligen staden som ett vidsträckt arboretum.

Arboretumalléer med sina karaktärsfulla sittmöbler kan bli en signatur för den hållbara staden genom att stärka stadens vardagsrum på både ett fysiskt och imaginärt plan. Stadens stråk har potentialen att bli till långsträckta utomhusklassrum som skapar identitet och orienterbarhet. Med flash-koderna triggar möblemanget lusten till att lära mer om hur hållbarhet kan integreras i stadens gröna. Kanske kan också arboretumalléerna sprida sig och bli till en stadskamp om vilken stad som har flest kilometer gatusmart trädsamling!