Mo-Bo – mobilitet, bostad (och ekosystemtjänster)

10 juni 2019

I forskningsprojektet Mo-Bo undersökte Urbio tillsammans med Theory into Practice, SLU, KTH, Trivector m fl hur arkitektur och mobilitetstjänster hänger samman och hur ekosystemtjänster kan få högre utväxling när garagebjälklag görs onödiga.

När marken på gården inte är underbyggd med garagebjälklag ökar möjligheterna för stora träd och ekologisk dagvattenhantering

MoBo = Moblitet + Bostäder

Forskningsprojektet MoBo undersökte framtidens mobilitetstjänster i anslutning till bostaden. Tillsammans med arkitektkontoret T.I.P och byggaktören LaTerre utforskades hur framtidens arkitektur kan se ut om parkeringstalet minimeras – till förmån för andra mobilitetslösningar och med mer plats för gemensamma aktiviteter. I den bostadsnära miljön skapades en ny typ av arkitektur med Lobbyn, Hallen och Gården, där nya funktioner och service kopplades till den fysiska miljön. Undersökningen inbegrep även hur mobilitetslösningar med utgångspunkt i ”new normal” påverkar stadsbyggnaden. Resultatet av arbetet visar på att ett minskat parkeringstal lösgör ytor som kan nyttjas för andra funktioner än parkerade bilar, vilket möjliggör att de urbana ekosystemtjänsterna kan maximeras. När garage inte behöver byggas och gården inte behöver vara underbyggd finns avsevärt bättre möjligheter att ta hand om dagvatten och skyfall, samtidigt som förutsättningarna för stora träd och biologisk mångfald påtagligt förbättras – lösningar som ekonomiskt hållbara och tillför sociala värden för den gemensamma utemiljön.

Projektet är finansierat av Viable Cities – Energimyndigheten 2018-2019 och är ett samarbete mellan T.I.P., SLU, KTH, La TERRE Fastigheter, Trivector Traffic, Upplands Väsby kommun och Uppsalakommun och Urbio.

https://www.mo-bo.se/

Med garagebjälklag under gården minskar möjlig biomassa och jorddjup på gård
Med naturlig mark ökar möjligheten till stora träd, vilket i sin tur ökar möjligheten till ekosystemtjänster
Uppslag från rapporten Mo-Bo – Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur, 2019
Vid regn är fördröjning och rening problematisk om gården är underbyggd med garage
Med naturlig mark ökar möjligheterna att rena och fördröja dagvatten samt också perkolera vattnet ned till grundvattnet
I stadsdelar där kvarteren har bjälklagsgårdar har stora utmaningar att klara värmeböljor och skyfall
Med mer naturlig mark skapas mer resilienta stadsdelar som är bättre rustade att stå emot klimatförändringarna