Strandnära byggande i arktiskt klimat

19 december 2019

I arkitekturforskningsprojektet ”Strandnära byggande i arktiskt klimat” undersöktes en rad olika aspekter för hur innovativa hållbarhetslösningar anpassat till arktiskt klimat kan sättas samman för ett stadsutvecklingsområdet Vassara-Sandviken i Gällivare kommun. 

Spänger i anslutning till dagvattendammarna skapar rekreationsvärden

Området, som ligger i direkt anslutning till Gällivares stadskärna, har fina rekreativa värden men översvämmas regelbundet. Rapporten behandlar hur snöupplag, stigande sjövatten och smältvattnet i nya, meanderande bäckar, kan ges plats mellan bebyggelseklustren. Också olika årstidsbeoende sätt att röra sig genom landskapet utforskas, på vägbankar längs strandlinjen och tvärs myrar på spänger, till olika typer av målpunkter i form av friluftsnoder.

FoU-projektet ”Strandnära byggande i arktiskt klimat” var ett Naturvårdsverket-finansierat som utfördes 2017-18 i team med Warm in the Winter och Gällivare kommun.
Expertrådet bestod av LTU (medborgardialoger), SE Landskap/SLU (dynamisk växtgestaltning), Enetjärn (naturvärdesanalyser) och Structor (geohydrologi).

Illsutrationsplan över det aktuella området
Platsbildningar i anslutning till gång- och cykelvägar med vegetationsetablering
Vintertid pistas och spåras delar av rörelsestråken upp för skidåkare
Svämbara områden planeras in i bebyggelsestråken
Bebyggelsen placeras i höjdlägen i landskapet och vid översvämningstillfällen styrs vattnet till de mer låglända partierna
Snöupplag i förlängningen av bebyggelsens gator koordineras med smältvattenvägar i näraliggande naturmarken,
System av smältvattenvägar och våtmarker inklusive befintliga myrar ingår i bebyggelsestrukturen
Skiss över dagvattenanläggningar för smutsigt dagvatten från gator/järnväg
Rörelsestråk på träspänger tillgängliggör myrmarkerna inom projektområdet