Bio-konsoler staplar ekosystemtjänster på höjden

30 juni 2015

Dripp dropp. Mer extremregn är att vänta i och med klimatförändringarna, inte minst i storstäder som Stockholm. Tyvärr är kapaciteten i städernas ledningsnät för dagvatten redan idag ansträngt. Samtidigt hårdgör vi allt mer grönyta för att kunna bygga ikapp bostadsbristen, vilket leder till än mer dagvatten att ta hand om.

Utvecklingen har lett till att många smarta lösningar har tagits fram för att fördröja vattnet och långsamt låta det infiltrera marken. Svackdiken, torrdammar, regnträdgårdar och till och med våtmarker levererar ekosystemtjänster mitt i staden som vi alla drar nytta av. Men alla dessa tar markyta i anspråk – yta som är en bristvara.

På en bostadsgård ska många funktioner samsas: privata uteplatser, cykelparkering, ytor för lek och spel, gemensamma terrasser, gärna odling och gröna bersåer. När dessa gårdar allt oftare byggs på bjälklag för att rymma underliggande garage begränsas utrymmet även i djupled. Med dessa förutsättningar blir det allt svårare att klara av att fördröja det dagvatten som faller ned som nederbörd på tak och gårdar, så att stadens ledningsnät inte belastas i onödan vid höga flöden.

För trånga boenden finns en uppsjö av smarta möbler och lösningar som ofta följer principen att utnyttja väggar och kombinera funktioner. Kanske kan man lösa en del av problemen som finns med dagvattenhantering med samma principer som används i ett compact-living-hem? Nämligen genom att nyttja väggarna!

Genom att låta konsoler bära boxar som innehåller olika fraktioner av pimpstensjordar och växter, kan ett flexibelt modulsystem konstrueras. Tillsammans bildar de en Bio-konsol som kan varieras i storlek och innehåll beroende på vilka flöden som måste hanteras. En solcellsdriven pump kopplar ihop modulerna så att regnvatten från taken kan användas på ett effektivt sätt. Bräddningsrör leder vattnet så att det kan bredda över mellan boxarna och även till planteringar i mark som annars ligger i regnskugga. På så vis blir dagvattenhanteringen synlig och tillför både estetiska och pedagogiska värden till gården eller gaturummet, likt en vertikal regnträdgård.

Självklart blir skötselaspekten en brännande punkt att hantera för att få systemet att fungera. Hållbara material, rätt växter och konstruktion är avgörande, precis som vid anläggning av gröna tak. Men fördelen att kunna utnyttja de vertikala strukturerna för dagvattennyttjande ger helt nya möjligheter att infoga ekosystemtjänster i den byggda strukturen.

Med rätt gestaltning blir Bio-konsolerna inte enbart en teknisk lösning, utan ger även fler upplevelsevärden till trånga gårdar och gaturum. Bio-konsoler har potential att bli en del av de nya, smarta lösningar som måste till för att avlasta våra urbana landskap.