Grön stadsutveckling i Alby

12 december 2018

Tillsammans med Varg arkitekter och Trivector arbetar Urbio just nu med en fördjupad strukturplan för västra Albydalen i Botkyrka kommun. Ny bebyggelse inklusive multifunktionell stadsgrönska bildar en ny årsring kring 60-talets kärna av lamellhus och stärker upp gaturum och ett nydefinierat Alby torg.